FANDOM


Board:พูดคุยเรื่องทั่วไปThai Voice Actor Wikiกรกรัณย์ ชงสกุล
กรณิการ์ ประภัสภักดีกรรณ วงแก้วเจริญกรรณิการ์ อยู่ยงสินธ์
กรวิชญ์ จันทร์เปล่งศรีกริน อักษรดีกฤติญา สาริกา
กฤษณะ ศฤงคารนนท์การพากย์การพากย์เสียง
การพากย์เสียงทับกำธร สุวรรณปิยะศิริกิตติธร พันธ์โคกกรวด
ขนิษฐา ปราณีตพลกรังขวัญกมล บุญจับคมสรร รัตนากรบดี
คมสันชัย สุขพิพัฒน์มงคลจรัสกร ทิพย์ศรีจักรกฤษณ์ หาญวิชัย
จักรกฤษณ์ อุปัติสิงห์จักรรัฐ โชติดำรงค์จักรรัตน์ ศรีรักษ์
จักรวาล นาคนายมจักริน ทองประสาทจันทร์จิรา นิ่มพิทักษ์พงศ์
จารุภา ลิ้มธีระยศจิตติ รุ่งโนรีจิตราวดี ณ ตระกูล
จินดานุช โชคดีภูษิตจิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทรจุฑามาศ ชวนเจริญ
จูน (แก้ความกำกวม)ฉันทนา ธาราจันทร์ฉันทนา ธาราจันทร์/รูปภาพและไฟล์เสียง
ชนม์ฤทธิ์ เกียรติเรืองไกรชนิดาภา มัฐผาชัญญชิฏา เจียประเสริฐ
ชานน จำเนียรแพทย์ชาลิดา ทองอ่อนชิดชนก แย้มมา
ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูรชิษณุ บุญยรัตพันธุ์ชุติมา รอดอยู่สุข
ชูชาติ อินทรฐานพัฒน์ ทรัพย์สมสกุลณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจ
ณภัทร บริสุทธิ์ณภัทรา พงษ์แก้วณรงค์ นามะสนธิ
ณัชพล สุขเจริญณัฐฐา หิรัญสถิตย์ณัฐนันท์ ธรรมนุวัติ
ณัฐนันท์ ศิริเจริญณัฐพร บุญเฌอดวงดาว จารุจินดา
ต๋อย (แก้ความกำกวม)ทวีศักดิ์ บุญยฤทธิ์ทิพย์ชนก พรหมจูฑะ
ทีมพากย์ CVDทีมพากย์บูรพาทีมพากย์พญาไฟ
ทีมพากย์พันธมิตรทีมพากย์หรรษาทีมพากย์อินทรี
ทีมพากย์เสียงเอกทีมพากย์เสียงไทยธงชัย ชาญชำนิ
ธนกฤต เจนคลองธรรมธนกฤต เจนคลองธรรม/รูปภาพและไฟล์เสียงธนศักดิ์ อุ่นอ่อน
ธนากร ณ บางช้างธนาภรณ์ จตุยศพรธวัช รัตตะชัย
ธัญสินี ทองประสาทธันธร กีรกะจินดาธันวา ภักดีอำนาจ
ธานี พูนสุวรรณนงลักษณ์ ฤทธิ์เรืองนนท์ ศรีโพธิ์
นนท์ ศรีโพธิ์/รูปภาพและไฟล์เสียงนพวรรณ เหมะบุตรนภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
นภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา/รูปภาพและไฟล์เสียงนลินี ชีวะสาครนักพากย์
นันทกา บุญบำรุงนันทนา บุญ-หลงนันทนาพร ประสมศรี
นัยนา ทิพย์ศรีนาราริน รัตนปราณีนิรมล กิจภิญโญชัย
นิรมล กิจภิญโญชัย/รูปภาพและไฟล์เสียงนิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์/รูปภาพและไฟล์เสียง
นิรุต ณ บางช้างบัญชา เหมะบุตรบุญชนะ โชควิชาโกศล
บุญราศรี ฉายะวรรณปฏิมา เทพสงเคราะห์ปพิชญา แสวงผล
ประถมาภรณ์ รัตนภักดีประภัฒน์ สินธพวรกุลประวัติการพากย์ในประเทศไทย
ปริภัณฑ์ วัชรานนท์ปัณฑิตา เล็กเจริญปัทมวลัย รักชาติ
ปานเทพ รัตนติสร้อยปิยะ ชำนาญกิจปิยะ ประวังสุข
พงศกร พรหมคุณพงศ์พันธุ์ เจียมชวลิตพงษ์เทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พจมาน หงษ์ทองพนาวรรณ ศรีวะโลสกุลพรรณวดี เรืองไรเลขา
พรเทพ มาสถิตย์พัฒน์เตชินท์ ศศิพัฒนธาดาพิชยา บุญสม
พิชาภพ ภัทรกูลนิยมพิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศพิมพิดา พิทักษ์สงคราม
พิสิต กลิ่นสุวรรณพีรศักดิ์ เกษรภัคภูมิ ลิ้มมานะสถาพร
ภัทรวุฒิ สมุทรนาวีภัทรวุฒิ สมุทรนาวี/รูปภาพและไฟล์เสียงภัทร์ศรัณย์ เรือนนาค
ภาณุ บุญยรัตพันธุ์ภิญโญ รุ่งสมัยภิญโญ สุวินทรากร
มนชยา บุญมาเลิศมนตรี เจนอักษรมนูญ เรืองเชื้อเหมือน
มานพ ศรีจูเป้ามาโนช ยิ้มแย้มยงยุทธ เกิดบุญส่ง
ยุติธร เอี่ยมอร่ามรจนา สำราญรมย์รบ เพชรประสิทธิ์
รอง เค้ามูลคดีรังสรรค์ ศรีศรากรรัตติยากร ริมสินธุ
รัตนชัย เหลืองวงศ์งามรัตนา เลิกบางพลัดรายชื่อนักพากย์ของช่อง 3
รายชื่อนักพากย์ของช่อง 7รายชื่อนักพากย์ของช่อง 9 เอ็มคอตเอชดีรายชื่อนักพากย์ของทรูวิชั่นส์
รายชื่อนักพากย์ของโรสรายชื่อนักพากย์ของไทยพีบีเอสรายชื่อนักพากย์สตูดิโอเค (ทีมพากย์ DEX และ TIGA)
รายชื่ออักษรย่อในวิกินักพากย์ไทยรุจิระ ขจีเจริญลักขณา นาคศิริ
ลักษณา วงษ์วิจิตสุขลัดดา สุขธาราจารวชิรา เพิ่มสุริยา
วรรษพร วัฒนากุลวรรษิดา สุวรรณหงษ์วรวดี เทพาสิต
วรวุฒิ วรเนตรวัฒน์นันท์ เกิดไพบูลย์วันชัย เผ่าวิบูลย์
วานิช อริยะเกียรติสกุลวิชญาดา วรพงศ์พิสุทธิ์วิชา เจียรนัย
วิทยา ผาสุขวิภาดา จตุยศพรวิภาดา จตุยศพร/รูปภาพและไฟล์เสียง
วิรัตน์ สิงหเดชากุลวิรุฬห์วิชญ์ ถิรสุวรรณวิลาสินี อารีย์รักษ์วานิช
วิลาสินี อารีย์รักษ์วานิช/รูปภาพและไฟล์เสียงวิสุทธิ์ ดินจินวีระพัฒน์ ปัญญศิริพร
วีระศักดิ์ แก้วอุ่นศรีอาภา เรือนนาคศรีอาภา เรือนนาค/รูปภาพและไฟล์เสียง
ศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์สิงห์ศักราช อ่ำส้มศันสนีย์ ติณห์กีรดีศ
ศันสนีย์ วัฒนานุกูลศิริชัย เจริญกิจธนกุลศิริพร วงศ์สวัสดิ์
ศิวพร เผือกผิวเอี่ยมศิวพันธ์ บุณยรัตพันธุ์ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ
ศุภสรณ์ มุมแดงสกล รัตนพรหมมาสปัลศิลป์ ศิริชัย
สมพร อ่วมใจบุญสมิตา ไทยจำนงสมเพชร ศรชาติ
สรพงศ์ ชาตรีสรยุทธ โสตถิลักษณ์สรรเสริญ โภคสมบัติ
สรวิศ ตงเท่งสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา/รูปภาพและไฟล์เสียง
สัจจะ กาญจน์นิรันดร์สัญชัย ปลั่งกมลสันติสุข พรหมศิริ
สามารถ พรหมวรางกูรสามารถ เมฆะวิภาตสิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์
สุกานดา บุณยธรรมิกสุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์สุธาทิพย์ สุนทรวรเชษฐ์
สุธีรา วีรกุลสุภาพ ไชยวิสุทธิกุลสุมาลี สุธีรธรรม
สุรพร ใจรักสุริยา บุญเจริญสุลักษณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สุวรรณ อ่วมมีเพียรสุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมรสุเมธ องอาจ
หฤษฏ์ ภูมิดิษฐ์อภิชาติ สมุทคีรีอภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชา
อภิญญา พรมานะสุขุมอภินันท์ ธีระนันทกุลอรชมัย ธีรลักษณ์
อรนุช ลาดพันนาอรรคพล ทรัพยอาจิณอรรคพล วิมลพัชร
อรวรรณ แดงบุญเรืองอริชัย คำกองแก้วอริษา เกษมศุภการ
อรุณี นันทิวาสอรุณี นันทิวาส/รูปภาพและไฟล์เสียงอรุษ โรจนานันท์
อลิสา นานาอังคณา พานประทีปอังคณา พานประทีป/รูปภาพและไฟล์เสียง
อัมพร เบญจกุลอัศวิน กมโลบลอิทธิพล มามีเกตุ
อิทธิพล มามีเกตุ/รูปภาพและไฟล์เสียงอิศรา กิจนิตย์ชีว์อุดม สุนทรจามร
เกรียงศักดิ์ เหรียญทองเก๋ (แก้ความกำกวม)เบญจวรรณ วนิชจิวพันธ์
เบญญาภา เพิ่มสุริยาเพ็ญนภัส เพิ่มสุริยาเมทินี แก้วรัตนากร
เรวดี เมียนเกิดเรวัติ ศิริสรรพเสริฐศิริ เสริฐศรี
เสาวลักษณ์ แซ่จิวเหนือดวง ศรีสังข์เอ (แก้ความกำกวม)
เอกชัย พงศ์สมัยเอ็มม่า โกลด์สมิธแวววิไล ถาวรนันท์
โกมล รักดีโกสินทร์ ชัชวาลนนท์โฆษิต กฤษตินันท์
โศภิตา รังสิโยทัยโสภิชา อุ่นสมัยโอม เปล่งขำ
ไกวัล วัฒนไกรไกวัล วัฒนไกร/รูปภาพและไฟล์เสียง
รับข้อมูลจาก "https://thaivoiceactor.fandom.com/th/wiki/Local_Sitemap"