FANDOM


Board:พูดคุยเรื่องทั่วไปThai Voice Actor Wikiกนกวรรณ พวงสุข
กรกรัณย์ ชงสกุลกรณิการ์ ประภัสภักดีกรรณ วงแก้วเจริญ
กรรณิการ์ อยู่ยงสินธ์กรวิชญ์ จันทร์เปล่งศรีกริน อักษรดี
กฤติญา สาริกากฤษณะ ศฤงคารนนท์การพากย์
การพากย์เสียงการพากย์เสียงทับกำธร สุวรรณปิยะศิริ
กิตติธร พันธ์โคกกรวดขนิษฐา ปราณีตพลกรังขวัญกมล บุญจับ
คมสรร รัตนากรบดีคมสันชัย สุขพิพัฒน์มงคลจรัสกร ทิพย์ศรี
จักรกฤษณ์ หาญวิชัยจักรกฤษณ์ อุปัติสิงห์จักรรัฐ โชติดำรงค์
จักรรัตน์ ศรีรักษ์จักรวาล นาคนายมจักริน ทองประสาท
จันทร์จิรา นิ่มพิทักษ์พงศ์จารุภา ลิ้มธีระยศจิตติ รุ่งโนรี
จิตราวดี ณ ตระกูลจินดานุช โชคดีภูษิตจิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
จุฑามาศ ชวนเจริญจูน (แก้ความกำกวม)ฉันทนา ธาราจันทร์
ฉันทนา ธาราจันทร์/รูปภาพและไฟล์เสียงชนม์ฤทธิ์ เกียรติเรืองไกรชนิดาภา มัฐผา
ชัญญชิฏา เจียประเสริฐชานน จำเนียรแพทย์ชิดชนก แย้มมา
ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูรชิษณุ บุญยรัตพันธุ์ชุติมา รอดอยู่สุข
ชูชาติ อินทรฐานพัฒน์ ทรัพย์สมสกุลณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจ
ณภัทร บริสุทธิ์ณภัทรา พงษ์แก้วณรงค์ นามะสนธิ
ณัชพล สุขเจริญณัชยาพัคน์ เพิ่มสุริยาณัฐฐา หิรัญสถิตย์
ณัฐนันท์ ธรรมนุวัติณัฐนันท์ ศิริเจริญณัฐพร บุญเฌอ
ดวงดาว จารุจินดาต๋อย (แก้ความกำกวม)ทวีศักดิ์ บุญยฤทธิ์
ทัศณ์เพลิน ตันเสรีสกุลภัชทิพย์ชนก พรหมจูฑะทีมพากย์ CVD
ทีมพากย์บูรพาทีมพากย์พญาไฟทีมพากย์พันธมิตร
ทีมพากย์หรรษาทีมพากย์อินทรีทีมพากย์เสียงเอก
ทีมพากย์เสียงไทยธงชัย ชาญชำนิธนกฤต เจนคลองธรรม
ธนกฤต เจนคลองธรรม/รูปภาพและไฟล์เสียงธนศักดิ์ อุ่นอ่อนธนากร ณ บางช้าง
ธนาภรณ์ จตุยศพรธวัช รัตตะชัยธัญสินี ทองประสาท
ธันธร กีรกะจินดาธันวา ภักดีอำนาจธานี พูนสุวรรณ
นงลักษณ์ ฤทธิ์เรืองนนท์ ศรีโพธิ์นนท์ ศรีโพธิ์/รูปภาพและไฟล์เสียง
นพวรรณ เหมะบุตรนภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยานภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา/รูปภาพและไฟล์เสียง
นลินี ชีวะสาครนักพากย์นันทกา บุญบำรุง
นันทนา บุญ-หลงนันทนาพร ประสมศรีนัยนา ทิพย์ศรี
นาราริน รัตนปราณีนิรมล กิจภิญโญชัยนิรมล กิจภิญโญชัย/รูปภาพและไฟล์เสียง
นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์/รูปภาพและไฟล์เสียงนิรุต ณ บางช้าง
บัญชา เหมะบุตรบุญชนะ โชควิชาโกศลบุญราศรี ฉายะวรรณ
บุษบง ทองอ่อนปฏิมา เทพสงเคราะห์ปพิชญา แสวงผล
ประถมาภรณ์ รัตนภักดีประภัฒน์ สินธพวรกุลประวัติการพากย์ในประเทศไทย
ปริภัณฑ์ วัชรานนท์ปัณฑิตา เล็กเจริญปัทมวลัย รักชาติ
ปานเทพ รัตนติสร้อยปิยะ ชำนาญกิจปิยะ ประวังสุข
พงศกร พรหมคุณพงศ์พันธุ์ เจียมชวลิตพงษ์เทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พจมาน หงษ์ทองพนาวรรณ ศรีวะโลสกุลพรรณวดี เรืองไรเลขา
พรเทพ มาสถิตย์พัฒน์เตชินท์ ศศิพัฒนธาดาพิชยา บุญสม
พิชาภพ ภัทรกูลนิยมพิณโญ รุ่งสมัยพิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ
พิมพิดา พิทักษ์สงครามพิสิต กลิ่นสุวรรณพีรศักดิ์ เกษร
ภัคภูมิ ลิ้มมานะสถาพรภัทรวุฒิ สมุทรนาวีภัทรวุฒิ สมุทรนาวี/รูปภาพและไฟล์เสียง
ภัทร์ศรัณย์ เรือนนาคภาณุ บุญยรัตพันธุ์ภิญโญ สุวินทรากร
มนชยา บุญมาเลิศมนตรี เจนอักษรมนูญ เรืองเชื้อเหมือน
มานพ ศรีจูเป้ามาโนช ยิ้มแย้มยงยุทธ เกิดบุญส่ง
ยุติธร เอี่ยมอร่ามรบ เพชรประสิทธิ์รอง เค้ามูลคดี
รังสรรค์ ศรีศรากรรัตติยากร ริมสินธุรัตนชัย เหลืองวงศ์งาม
รัตนา เลิกบางพลัดรายชื่อนักพากย์ของช่อง 3รายชื่อนักพากย์ของช่อง 7
รายชื่อนักพากย์ของช่อง 9 เอ็มคอตเอชดีรายชื่อนักพากย์ของทรูวิชั่นส์รายชื่อนักพากย์ของโรส
รายชื่อนักพากย์ของไทยพีบีเอสรายชื่อนักพากย์สตูดิโอเค (ทีมพากย์ DEX และ TIGA)รายชื่ออักษรย่อในวิกินักพากย์ไทย
รุจิระ ขจีเจริญลักขณา นาคศิริลักษณา วงษ์วิจิตสุข
ลัดดา สุขธาราจารวรรษพร วัฒนากุลวรรษิดา สุวรรณหงษ์
วรวดี เทพาสิตวรวุฒิ วรเนตรวัฒน์นันท์ เกิดไพบูลย์
วันชัย เผ่าวิบูลย์วานิช อริยะเกียรติสกุลวิชญาดา วรพงศ์พิสุทธิ์
วิชา เจียรนัยวิทยา ผาสุขวิภาดา จตุยศพร
วิภาดา จตุยศพร/รูปภาพและไฟล์เสียงวิรัตน์ สิงหเดชากุลวิรุฬห์วิชญ์ ถิรสุวรรณ
วิลาสินี อารีย์รักษ์วานิชวิลาสินี อารีย์รักษ์วานิช/รูปภาพและไฟล์เสียงวิสุทธิ์ ดินจิน
วีระพัฒน์ ปัญญศิริพรวีระศักดิ์ แก้วอุ่นศรีอาภา เรือนนาค
ศรีอาภา เรือนนาค/รูปภาพและไฟล์เสียงศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์สิงห์ศักราช อ่ำส้ม
ศันสนีย์ ติณห์กีรดีศศันสนีย์ วัฒนานุกูลศิริชัย เจริญกิจธนกุล
ศิริพร วงศ์สวัสดิ์ศิวพร เผือกผิวเอี่ยมศิวพันธ์ บุณยรัตพันธุ์
ศุภกิติ์ เสกสุวรรณศุภสรณ์ มุมแดงสกล รัตนพรหมมา
สปัลศิลป์ ศิริชัยสมพร อ่วมใจบุญสมิตา ไทยจำนง
สมเพชร ศรชาติสรพงศ์ ชาตรีสรยุทธ โสตถิลักษณ์
สรรเสริญ โภคสมบัติสรวิศ ตงเท่งสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา/รูปภาพและไฟล์เสียงสัจจะ กาญจน์นิรันดร์สัญชัย ปลั่งกมล
สันติสุข พรหมศิริสามารถ พรหมวรางกูรสามารถ เมฆะวิภาต
สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์สุกานดา บุณยธรรมิกสุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
สุธาทิพย์ สุนทรวรเชษฐ์สุธีรา วีรกุลสุภาพ ไชยวิสุทธิกุล
สุมาลี สุธีรธรรมสุรพร ใจรักสุริยา บุญเจริญ
สุลักษณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาสุวรรณ อ่วมมีเพียรสุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมร
สุเมธ องอาจหฤษฏ์ ภูมิดิษฐ์อภิชาติ สมุทคีรี
อภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชาอภิญญา พรมานะสุขุมอภินันท์ ธีระนันทกุล
อรชมัย ธีรลักษณ์อรนุช ลาดพันนาอรรคพล ทรัพยอาจิณ
อรรคพล วิมลพัชรอรวรรณ แดงบุญเรืองอริชัย คำกองแก้ว
อริษา เกษมศุภการอรุณี นันทิวาสอรุณี นันทิวาส/รูปภาพและไฟล์เสียง
อรุษ โรจนานันท์อลิสา นานาอังคณา พานประทีป
อังคณา พานประทีป/รูปภาพและไฟล์เสียงอัมพร เบญจกุลอัศวิน กมโลบล
อิทธิพล มามีเกตุอิทธิพล มามีเกตุ/รูปภาพและไฟล์เสียงอิศรา กิจนิตย์ชีว์
อุดม สุนทรจามรเกรียงศักดิ์ เหรียญทองเก๋ (แก้ความกำกวม)
เบญจวรรณ วนิชจิวพันธ์เบญญาภา เพิ่มสุริยาเพ็ญนภัส เพิ่มสุริยา
เมทินี แก้วรัตนากรเรวดี เมียนเกิดเรวัติ ศิริสรรพ
เสริฐศิริ เสริฐศรีเสาวลักษณ์ แซ่จิวเหนือดวง ศรีสังข์
เอ (แก้ความกำกวม)เอกชัย พงศ์สมัยเอษะณีย์ สำราญธนนันท์
เอ็มม่า โกลด์สมิธแวววิไล ถาวรนันท์โกมล รักดี
โกสินทร์ ชัชวาลนนท์โฆษิต กฤษตินันท์โศภิตา รังสิโยทัย
โสภิชา อุ่นสมัยโอม เปล่งขำไกวัล วัฒนไกร
ไกวัล วัฒนไกร/รูปภาพและไฟล์เสียงไชยยงค์ กนกคุณไพเราะ โชคดีภูษิต
รับข้อมูลจาก "https://thaivoiceactor.fandom.com/th/wiki/Local_Sitemap"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.