FANDOM


Board:พูดคุยเรื่องทั่วไปThai Voice Actor Wikiกนกวรรณ พวงสุข
กรกรัณย์ ชงสกุลกรณิการ์ ประภัสภักดีกรรณ วงแก้วเจริญ
กรรณิการ์ อยู่ยงสินธ์กรวิชญ์ จันทร์เปล่งศรีกริน อักษรดี
กฤติญา สาริกากฤษณะ ศฤงคารนนท์การพากย์
การพากย์เสียงการพากย์เสียงทับกำธร สุวรรณปิยะศิริ
กิตติธร พันธ์โคกกรวดขนิษฐา ปราณีตพลกรังขวัญกมล บุญจับ
คมสรร รัตนากรบดีคมสันชัย สุขพิพัฒน์มงคลจรัสกร ทิพย์ศรี
จักรกฤษณ์ หาญวิชัยจักรกฤษณ์ อุปัติสิงห์จักรรัฐ โชติดำรงค์
จักรรัตน์ ศรีรักษ์จักรวาล นาคนายมจักริน ทองประสาท
จันทร์จิรา นิ่มพิทักษ์พงศ์จารุภา ลิ้มธีระยศจิตติ รุ่งโนรี
จิตราวดี ณ ตระกูลจินดานุช โชคดีภูษิตจิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
จุฑามาศ ชวนเจริญจูน (แก้ความกำกวม)ฉันทนา ธาราจันทร์
ฉันทนา ธาราจันทร์/รูปภาพและไฟล์เสียงชนม์ฤทธิ์ เกียรติเรืองไกรชนิดาภา มัฐผา
ชัญญชิฏา เจียประเสริฐชานน จำเนียรแพทย์ชาลิดา ทองอ่อน
ชิดชนก แย้มมาชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูรชิษณุ บุญยรัตพันธุ์
ชุติมา รอดอยู่สุขชูชาติ อินทรฐานพัฒน์ ทรัพย์สมสกุล
ณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจณภัทร บริสุทธิ์ณภัทรา พงษ์แก้ว
ณรงค์ นามะสนธิณัชพล สุขเจริญณัฐฐา หิรัญสถิตย์
ณัฐนันท์ ธรรมนุวัติณัฐนันท์ ศิริเจริญณัฐพร บุญเฌอ
ดวงดาว จารุจินดาต๋อย (แก้ความกำกวม)ทวีศักดิ์ บุญยฤทธิ์
ทัศณ์เพลิน ตันเสรีสกุลภัชทิพย์ชนก พรหมจูฑะทีมพากย์ CVD
ทีมพากย์บูรพาทีมพากย์พญาไฟทีมพากย์พันธมิตร
ทีมพากย์หรรษาทีมพากย์อินทรีทีมพากย์เสียงเอก
ทีมพากย์เสียงไทยธงชัย ชาญชำนิธนกฤต เจนคลองธรรม
ธนกฤต เจนคลองธรรม/รูปภาพและไฟล์เสียงธนศักดิ์ อุ่นอ่อนธนากร ณ บางช้าง
ธนาภรณ์ จตุยศพรธวัช รัตตะชัยธัญสินี ทองประสาท
ธันธร กีรกะจินดาธันวา ภักดีอำนาจธานี พูนสุวรรณ
นงลักษณ์ ฤทธิ์เรืองนนท์ ศรีโพธิ์นนท์ ศรีโพธิ์/รูปภาพและไฟล์เสียง
นพวรรณ เหมะบุตรนภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยานภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา/รูปภาพและไฟล์เสียง
นลินี ชีวะสาครนักพากย์นันทกา บุญบำรุง
นันทนา บุญ-หลงนันทนาพร ประสมศรีนัยนา ทิพย์ศรี
นาราริน รัตนปราณีนิรมล กิจภิญโญชัยนิรมล กิจภิญโญชัย/รูปภาพและไฟล์เสียง
นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์/รูปภาพและไฟล์เสียงนิรุต ณ บางช้าง
บัญชา เหมะบุตรบุญชนะ โชควิชาโกศลบุญราศรี ฉายะวรรณ
ปฏิมา เทพสงเคราะห์ปพิชญา แสวงผลประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ประภัฒน์ สินธพวรกุลประวัติการพากย์ในประเทศไทยปริภัณฑ์ วัชรานนท์
ปัณฑิตา เล็กเจริญปัทมวลัย รักชาติปานเทพ รัตนติสร้อย
ปิยะ ชำนาญกิจปิยะ ประวังสุขพงศกร พรหมคุณ
พงศ์พันธุ์ เจียมชวลิตพงษ์เทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยาพจมาน หงษ์ทอง
พนาวรรณ ศรีวะโลสกุลพรรณวดี เรืองไรเลขาพรเทพ มาสถิตย์
พัฒน์เตชินท์ ศศิพัฒนธาดาพิชยา บุญสมพิชาภพ ภัทรกูลนิยม
พิณโญ รุ่งสมัยพิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศพิมพิดา พิทักษ์สงคราม
พิสิต กลิ่นสุวรรณพีรศักดิ์ เกษรภัคภูมิ ลิ้มมานะสถาพร
ภัทรวุฒิ สมุทรนาวีภัทรวุฒิ สมุทรนาวี/รูปภาพและไฟล์เสียงภัทร์ศรัณย์ เรือนนาค
ภาณุ บุญยรัตพันธุ์ภิญโญ สุวินทรากรมนชยา บุญมาเลิศ
มนตรี เจนอักษรมนูญ เรืองเชื้อเหมือนมานพ ศรีจูเป้า
มาโนช ยิ้มแย้มยงยุทธ เกิดบุญส่งยุติธร เอี่ยมอร่าม
รจนา สำราญรมย์รบ เพชรประสิทธิ์รอง เค้ามูลคดี
รังสรรค์ ศรีศรากรรัตติยากร ริมสินธุรัตนชัย เหลืองวงศ์งาม
รัตนา เลิกบางพลัดรายชื่อนักพากย์ของช่อง 3รายชื่อนักพากย์ของช่อง 7
รายชื่อนักพากย์ของช่อง 9 เอ็มคอตเอชดีรายชื่อนักพากย์ของทรูวิชั่นส์รายชื่อนักพากย์ของโรส
รายชื่อนักพากย์ของไทยพีบีเอสรายชื่อนักพากย์สตูดิโอเค (ทีมพากย์ DEX และ TIGA)รายชื่ออักษรย่อในวิกินักพากย์ไทย
รุจิระ ขจีเจริญลักขณา นาคศิริลักษณา วงษ์วิจิตสุข
ลัดดา สุขธาราจารวชิรา เพิ่มสุริยาวรรษพร วัฒนากุล
วรรษิดา สุวรรณหงษ์วรวดี เทพาสิตวรวุฒิ วรเนตร
วัฒน์นันท์ เกิดไพบูลย์วันชัย เผ่าวิบูลย์วานิช อริยะเกียรติสกุล
วิชญาดา วรพงศ์พิสุทธิ์วิชา เจียรนัยวิทยา ผาสุข
วิภาดา จตุยศพรวิภาดา จตุยศพร/รูปภาพและไฟล์เสียงวิรัตน์ สิงหเดชากุล
วิรุฬห์วิชญ์ ถิรสุวรรณวิลาสินี อารีย์รักษ์วานิชวิลาสินี อารีย์รักษ์วานิช/รูปภาพและไฟล์เสียง
วิสุทธิ์ ดินจินวีระพัฒน์ ปัญญศิริพรวีระศักดิ์ แก้วอุ่น
ศรีอาภา เรือนนาคศรีอาภา เรือนนาค/รูปภาพและไฟล์เสียงศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์สิงห์
ศักราช อ่ำส้มศันสนีย์ ติณห์กีรดีศศันสนีย์ วัฒนานุกูล
ศิริชัย เจริญกิจธนกุลศิริพร วงศ์สวัสดิ์ศิวพร เผือกผิวเอี่ยม
ศิวพันธ์ บุณยรัตพันธุ์ศุภกิติ์ เสกสุวรรณศุภสรณ์ มุมแดง
สกล รัตนพรหมมาสปัลศิลป์ ศิริชัยสมพร อ่วมใจบุญ
สมิตา ไทยจำนงสมเพชร ศรชาติสรพงศ์ ชาตรี
สรยุทธ โสตถิลักษณ์สรรเสริญ โภคสมบัติสรวิศ ตงเท่ง
สังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา/รูปภาพและไฟล์เสียงสัจจะ กาญจน์นิรันดร์
สัญชัย ปลั่งกมลสันติสุข พรหมศิริสามารถ พรหมวรางกูร
สามารถ เมฆะวิภาตสิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์สุกานดา บุณยธรรมิก
สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์สุธาทิพย์ สุนทรวรเชษฐ์สุธีรา วีรกุล
สุภาพ ไชยวิสุทธิกุลสุมาลี สุธีรธรรมสุรพร ใจรัก
สุริยา บุญเจริญสุลักษณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาสุวรรณ อ่วมมีเพียร
สุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมรสุเมธ องอาจหฤษฏ์ ภูมิดิษฐ์
อภิชาติ สมุทคีรีอภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชาอภิญญา พรมานะสุขุม
อภินันท์ ธีระนันทกุลอรชมัย ธีรลักษณ์อรนุช ลาดพันนา
อรรคพล ทรัพยอาจิณอรรคพล วิมลพัชรอรวรรณ แดงบุญเรือง
อริชัย คำกองแก้วอริษา เกษมศุภการอรุณี นันทิวาส
อรุณี นันทิวาส/รูปภาพและไฟล์เสียงอรุษ โรจนานันท์อลิสา นานา
อังคณา พานประทีปอังคณา พานประทีป/รูปภาพและไฟล์เสียงอัมพร เบญจกุล
อัศวิน กมโลบลอิทธิพล มามีเกตุอิทธิพล มามีเกตุ/รูปภาพและไฟล์เสียง
อิศรา กิจนิตย์ชีว์อุดม สุนทรจามรเกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
เก๋ (แก้ความกำกวม)เบญจวรรณ วนิชจิวพันธ์เบญญาภา เพิ่มสุริยา
เพ็ญนภัส เพิ่มสุริยาเมทินี แก้วรัตนากรเรวดี เมียนเกิด
เรวัติ ศิริสรรพเสริฐศิริ เสริฐศรีเสาวลักษณ์ แซ่จิว
เหนือดวง ศรีสังข์เอ (แก้ความกำกวม)เอกชัย พงศ์สมัย
เอ็มม่า โกลด์สมิธแวววิไล ถาวรนันท์โกมล รักดี
โกสินทร์ ชัชวาลนนท์โฆษิต กฤษตินันท์โศภิตา รังสิโยทัย
โสภิชา อุ่นสมัยโอม เปล่งขำไกวัล วัฒนไกร
ไกวัล วัฒนไกร/รูปภาพและไฟล์เสียงไชยยงค์ กนกคุณไพเราะ โชคดีภูษิต
รับข้อมูลจาก "https://thaivoiceactor.fandom.com/th/wiki/Local_Sitemap"